کنسانتره خوراک طیور ترکیبی است از تمام ویتامین ها، مواد معدنی کم مصرف و تمام یا قسمتی از مواد مغذی پرمصرف و مواد افزودنی مجاز که با اضافه کردن ان به دانه غلات و منابع پروتئینی کلیه احتیاجات غذایی طیور را تامین نموده و خوراک کاملی را تشکیل می دهد.

کنسانتره می تواند از 2.5 تا 40 درصد از کل جیره غذایی را تشکیل دهد.

با مصرف کنسانتره مرغدار می تواند با افزودن مواد دیگر از جمله غلات ، منابع پروتئینی و روغن مناسب ترین فرمول دان را با صرف حداقل زمان تهیه نماید و با کاسته شدن از تعداد مواد اولیه امکان بروز اشتباه در تهیه دان را به حداقل برساند.